Talathi Bharti 2023: आजपासुन राज्यातील 4122 तलाठी पदांवर  भरती प्रक्रिया सुरू, येथून ऑनलाइन अर्ज करा.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकुण ४६४४ पदांच्या सरळसेवा भरती करीता – जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडून महाराष्ट्रातील एकुण ३६ जिल्हाच्या केंद्रावर ऑनलाइन (Computer Based Test) परिक्षा घेण्यात येईल.

 

 

अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया / कालावधी :-

 

अ.क्र तपशील विहित कालावधी
1 अर्ज सादर करण्याचा कालावधी दि. २६/०६/२०२३ रोजी पासून ते दि.१७/०७/२०२३ रोजी २३.५५ वाजेपर्यंत
2 ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दि.१७/०७/२०२३ रोजी २३.५५ वाजेपर्यंत
3 परिक्षेचा दिनांक व कालावधी https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणेत येईल. तसेच उमेदवारांच्या प्रवेशपत्राद्वारे कळविण्यात येईल.

 

 

अ.क्र संवर्ग विभाग वेतन श्रेणी एकूण पदे
१. तलाठी महसूल व वन विभाग S-८ : २५५००-८११०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 4644

 

 

शैक्षणिक अर्हता

 • जाहिरातीमध्ये नमुद पदांसाठी अर्ज करणेकामी जाहिरात प्रसिध्दी दि. २६/०६/२०२३ रोजी उमेदवाराने पुढील प्रमाणे शैक्षणिक अर्हता पुर्णतः धारण करणे आवश्यक आहे.

 

 • महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांचेकडील दि. १ जुलै २०१० च्या अधिसूचनेनुसार उमेदवार कोणत्याही शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर असावा.

 

 

 • शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) क्र.मातंस-२०१२/प्र.क्र२७७/३९, दि. ४/२/२०१३ मध्ये नमूद केल्यानुसार संगणक/ माहिती तंत्रज्ञान विषयक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण- २०००/प्र.क्र६१/२००१/३९. दि. १९/३/२००३ नुसार संगणकाची अर्हता नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

 

 • माध्यमिक शालांत परीक्षेत मराठी हिंदी विषयाचा समावेश नसल्यास, निवड झालेल्या उमेदवारांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/ हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील..

 

आवश्यक कागदपत्रे

 • अर्जातील नावाचा पुरावा (एस.एस.सी अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता)
 • अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा
 • वयाचा पुरावा
 • शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा
 • प्रकल्पग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा
 • भूकंपग्रस्त आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा..
 • सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा १३ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक असल्याबाबतचा पुरावा
 • एस. एस. सी नावात बदल झाल्याचा पुरावा
 • अराखीव महिला, मागासवर्गीय, आ.दु.व. खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर कर्मचारी आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र
 • पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा
 • अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
 • मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा
 • पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा
 • लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र
 • खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा
 • अनुभव प्रमाणपत्र

 

परीक्षा शुल्क

अ.क्र पदाचे नाव   आवश्यक परीक्षा शुल्क
खुला प्रवर्ग
राखीव प्रवर्ग (मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक)
1 तलाठी- पेसा क्षेत्राबाहेरील 1000 ९००/-
2 तलाठी- पेसा क्षेत्रातील ९००/-

 

 

कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात नीट वाचावी 

अर्ज येथे करा
अधिकृत जाहिरात
अधिकृत वेबसाईट